РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МОЛОДІ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

Go down

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МОЛОДІ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

Post by Admin on Thu Mar 15, 2018 10:59 am

Іноземцев В.А., к.п.н., директор
Мороз С.Е., к.п.н., викладач-методист
Полтавський кооперативний коледж, Україна
smor@meta.ua

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У НАВЧАННІ МОЛОДІ ПІДПРИЄМНИЦТВУ

Нові виклики зумовлюють нові завдання розвитку підприємницької освіти. Для подолання даних викликів необхідна розробка компетентнісних моделей, на основі яких формуватимуться освітні програми, навчальні матеріали та ін.
На даний час в Україні активно обговорюються проблеми розвитку вітчизняного підприємництва і особливостей підготовки майбутніх підприємців у вищій школі. Експерти наголошують на важливості створення у ВНЗ сприятливих умов для розвитку підприємницької освіти. Варто погодитися з тими науковцями, які вважають, що для того, щоб забезпечити країну ефективними, конкурентоспроможними підприємцями і конкурентоспроможною системою підприємництва, цю систему необхідно створити і «виростити» самих підприємців, які стануть її фундаментом.
Шлях підготовки компетентних підприємців і створення розгалуженої мережі малого бізнесу подолали всі європейські країни. На наш погляд, дуже важливо, щоб європейський досвід в Україні був впроваджений якомога швидше і якомога успішніше.
У Європейській довідковій системі (Key Competences for Lifelong Learning. A European Reference Framework) підприємницька компетентність трактується як здатність особистості втілювати ідеї у сферу економічного життя, як інтегрована якість, що базується на креативності, творчості, інноваційності, здатності до ризику, а також спроможності планувати та організовувати підприємницьку діяльність [1].
Результати аналізу педагогічної літератури свідчать про численну кількість наукових досліджень, присвячених розвитку молодіжного підприємництва та формуванню підприємницької компетентності молоді. Дослідники звертають увагу на проблеми працевлаштування молоді на ринку праці [2], важливе значення для України саме молодіжного підприємництва, оскільки молодь, використовуючи свою мобільність та інтелектуальний потенціал, безпосередньо забезпечуватиме майбутнє держави [3].
Разом з тим, на наш погляд, потребує першочергового вирішення проблема підготовки компетентного підприємця у ВНЗ. На жаль, сьогодні не існує цілісної, логічно побудованої і структурованої системи підприємницької освіти, яка б пройшла випробування часом. Вузи і коледжі Полтавського регіону лише починають навчати майбутніх фахівців підприємництву. Підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється згідно Переліку 2015 [4] у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». Зауважимо, що університети і коледжі, які з 2015 року почали навчати студентів підприємництву, здійснюють навчальний процес за власними освітніми програмами.
Як правило, основою освітніх програм є очікувані результати навчання, або, так звані, професійні компетенції. Від того, наскільки ретельно вивчена розробниками освітньої програми сфера діяльності фахівця відповідного профілю, умови його праці, професійно важливі якості особистості для даної професії, залежатиме перелік професійних компетенцій, які підлягатимуть формуванню у ВНЗ. Зважаючи на вищеозначене, для вищих навчальних закладів, які навчають підприємництву та готують підприємців, під час розробки освітніх програм найважливішими завданнями є: формулювання переліку професійних компетенцій на основі дослідження ринку праці; наповнення освітньої програми актуальним контентом; визначення шляхів формування готовності майбутніх фахівців до підприємницької діяльності (зміст освіти; освітнє середовище; технології навчання); чітке розуміння векторів, траєкторій і напрямів досягнення очікуваних результатів навчання. На наш погляд, важливо, щоб до розробки освітніх програм, за якими здійснюватиметься підготовка фахівців з підприємництва, залучалися успішні бізнесмени і викладачі з практичним досвідом. Такий підхід безумовно сприятиме розвитку системи підприємницької освіти у державі.
Аналіз наукових робіт з означеної проблематики показав, що під час визначення терміну «підприємництво» домінує думка, що підприємницька діяльність здійснюється виключно для отримання прибутку. Зауважимо, що така точка зору дає мало відповідей на питання, які хвилюють освітян: «На що саме мають бути спрямовані педагогічні зусилля? Як і чого конкретно треба навчати майбутніх фахівців, щоб вони набули професійних компетенцій і реалізувалися у підприємництві?».
Автори переконані у тому, що для вирішення цих питань, необхідно системно описати підприємництво у форматі професійних стандартів діяльності підприємців, які включили б набір визначених професійних функцій. Дані функції рекомендується узагальнено розділити на чотири частини, а саме: створення бізнесу, ведення бізнесу, розвиток бізнесу і припинення участі у підприємницькій діяльності (вихід з бізнесу). При цьому особливу увагу слід звернути на такі елементи діяльності підприємців, які властиві виключно цій категорії суспільства. На наш погляд, такий підхід створить передумови для компетентного формування освітніх стандартів навчання підприємництву, кращого розуміння планованих результатів навчання. Відомо, що підприємництво корисне не тільки для самих підприємців, але й для держави, для розвитку всіх верств суспільства: для споживачів, для людей, заради яких підприємці створюють робочі місця. Ця теза може стати гарною мотивацією молоді до навчання.
Існує думка, що підприємницька діяльність набуває професійного характеру у випадках, коли люди усвідомлено, добровільно й ініціативно пов’язують з підприємництвом свої життєві інтереси; самостійно, сумлінно і відповідально діють під час створення, ведення і ліквідації власної справи; самостійно забезпечують свою трудову зайнятість; займаються підприємництвом регулярно; ведуть свої справи раціонально і цілеспрямовано, орієнтуючись на заздалегідь сплановані результати, зіставляючи плановані результати своїх дій з планованими витратами, а фактичні результати – з фактичними витратами; займаються підприємництвом заради отримання доходів, вигоди, відтворення і розвитку свого персонального трудового ресурсу, свого життя, а також життя своїх близьких; прагнуть відповідати визнаному у суспільстві рівню професіоналізму у своїй діяльності, прагнуть отримати визнання в якості професіоналів у своїй справі.
Таке розуміння, назвемо його підприємницьким підходом до сприйняття підприємництва, на нашу думку, сприятиме реалізації компетентнісного підходу у навчанні молоді підприємництву.

Список використаних джерел
1. Definition and Selection of Competencies. Theoretical and Conceptual Foundations (DESECO). Strategy Paper on Key Competencies. An Overarching Frame of Reference for an Assessment and Reseach Program – OECD (Draft), - p.8. 2. Єсінова, Н.І. Проблеми працевлаштування молоді на ринку праці України / Н.І. Єсінова, А.О. Голозубова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2017. – Вип. 1 (25). – С.111-120. 3. Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Корпач, І. Сидорук // Педагогічний часопис Волині. – 2016. – № 2. – С. 30-34. 4. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 [Електронний ресурс]: наказ МОНУ № 1151 від 06.11.15 року. – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/48542/. – Назва з екрану.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum