СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР

Go down

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 12:54 pm

О.Р. МОКРОУСОВА, д.т.н., проф., В.А. ПАЛАМАР, аспірант
Київський національний торговельно-економічний університет,Україна
olenamokrousova@gmail.com
О.А. ОХМАТ, к.т.н., доц.
Київський національний університет технологій та дизайну, Україна
otalan@ukr.net

СКЛАДОВІ ФОРМУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ НАТУРАЛЬНИХ ШКІР

Формування безпечності натуральних шкір полягає в забезпеченні мінімальних ризиків негативного впливу на людину та довкілля на різних стадіях життєвого циклу: під час виробництва, експлуатації та утилізації.
Під час виробництва товару формується не тільки основна продукція, але й: побічні продукти; відходи; викиди в атмосферу, ґрунт, воду; фізичні явища (шум, вібрація, електромагнітне, іонізуюче випромінювання) та інше. З урахуванням впливу на навколишнє середовищ, виробництво може: виснажувати ресурси; руйнувати озоновий шар; забруднювати повітря, водойми, грунт; змінювати клімат, рельєф, екологічні характеристики території.
Суттєву роль у формування безпечності шкір відіграє виробництво, складовими якого є вхідні (сировина, матеріали, енергія, обладнання тощо) та вихідні параметри (викиди, відходи, побічна продукція тощо).
Враховуючи те, що технологічний цикл виробництва шкіри на 70 % складається з рідинних процесів, тобто обробку проводять у воді із застосуванням хімічних речовин, під час виробництва утворюється велика кількість рідинних відходів (стічних вод), які вміщують значну частину невідпрацьованих хімічних матеріалів і можуть забруднювати довкілля. В зв’язку з цим, безпечність виробництва натуральних шкір пов’язана також із отриманням стічних вод і необхідністю їх очищення перед потраплянням у навколишні води. Також слід враховувати, що інша частина хімічних матеріал залишається в готовій шкірі і може небезпечно впливати на організм людини, особливо в разі прямого контакту готової натуральної шкіри з шкіряним покривом людини.
В більшій мірі безпечність натуральних шкір визначається рівнем небезпеки застосування хімічних матеріалів, обумовлена їх зберіганням, застосуванням, утилізацією, отриманням твердих та рідких відходів, а також очищенням стічних вод.
Відповідно до ймовірного екодеструктивного впливу на довкілля та людину різних етапів життєвого циклу натуральних шкір під час виробництва, споживання та утилізації доцільно виділити наступні класифікаційні ознаки:
 за видами впливу на формування безпечності: хімічний; фізичний, біологічний, у т. ч. мікробіологічний;
 за реципієнтами: здоров'я населення, житлово-комунальне господарство, лісове господарство, сільське господарство, промисловість тощо.
На кожному етапі життя товар може як негативно, так і по-зитивно впливати на довкілля.
Враховуючи зазначене, сформовано перелік основних складових формування безпечності натуральних шкір на різних етапах життєвого циклу (табл. 1).
Таблиця 1
Складові формування безпечності натуральних шкір
Життєвий цикл натуральних шкір Виробництво Технологічні параметри дублення 1 Витрати сполук хрому для дублення
2 Ступінь відпрацювання сполук хрому
3 Рівень екологічної ефективності виробництва
4 Мікробіологічна чистота матеріалів для дублення
Споживання Функціональні властивості натуральних шкір 5 Вміст вологи в шкірі
6 Вміст оксиду хрому в шкірі (в тому числі, вміст хрому загальний)
7 Вміст голинної речовини в шкірі
8 Вихід площі шкір
9 Жорсткість шкір
10 Гігієнічні властивості (повітропроникність, пористість)
11 Мікробіологічна чистота шкіри
Утилізація Здатність до біодеградації
стічних вод 12 Показник біологічного споживання кисню (БСК)
13 Показник хімічного споживання кисню (ХСК)
14 Співвідношення БСК / ХСК
15 Сухий залишок у відпрацьованих рідинах

Аналіз складових формування безпечності натуральних шкір, що представлено в табл. 1, дозволив запропонувати відповідність основних показників шкір та технологічного процесу з урахування основних видів впливу, що, в цілому, може бути покладено в основу оцінювання екологічного рівня натуральних шкір як товару (табл. 2).
Серед видів впливу на безпечність натуральних шкір за основу взято перелік: хімічний, екологічний, фізичний та біологічний вплив. Серед реципієнтів: здоров’я людини та складові біосфери.
Таблиця 2
Відповідність складових формування безпечності шкір
видам впливу
Вид впливу Етап життєвого циклу
Виробництво Споживання Утилізація
Хімічний 1, 2 5, 6, 7 13
Екологічний 2, 3 6 14
Фізичний 1, 2 8, 9, 10 15
Біологічний 4 11 12

Витрати сполук хрому, їх ступінь відпрацювання та мікробіологічна чистота технологічних матеріалів, дозволяють оцінити хімічний та біологічні впливи під час виробництва натуральних шкір.
Показники мікробіологічної чистоти отриманих шкір, показники їх хімічного складу (вміст вологи, оксиду хрому, в тому числі, загального хрому із вмістом хрому (ІІІ) та хрому (IV) та голинної речовини), вихід по площі та повітропроникність шкір свідчать про рівень хімічного, біологічного та фізичного впливу під час споживання натуральних шкір. А показники БСК, ХСК та їх співвідношення вказують на хімічний та біологічний вплив натуральних шкір на стадії утилізації побічної та основної продукції виробництва.
Отже, запропонований перелік складових формування безпечності натуральних шкір дозволяє оцінити роль різних етапів життєвого циклу з урахуванням найбільш обґрунтованих видів впливу.

Список використаних інформаційних джерел
1. Паламар В.А., Мокроусова О.Р. Екологічна оцінка дублення шкір з використанням монтморилоніту: збірник тез IIІ міжнар. наук.-практ. семінару «Інноваційні матеріали та технології шкіряно-хутрового виробництва» (Київ, КНУТД, 7 грудня 2017). Київ, 2017. С. 73-74.
2. Потебенько О.А., Охмат О.А., Паламар В.А. Шляхи підвищення екологічності процесу хромового дублення у виробництві натуральної шкіри. Науковий Вісник Мукачівського державного університету. 2016. № 21(16). С. 32-37.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum