НОВА ПАРАДИГМА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Go down

НОВА ПАРАДИГМА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Post by Admin on Thu Mar 15, 2018 1:01 pm

Кандзюба Л.І., викладач-методист
Полтавський кооперативний коледж, Україна


НОВА ПАРАДИГМА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ, ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ МОЛОДІ

Сучасні вимоги до фахівців стимулюють викладачів до пошуку нових підходів до викладання іноземної мови професійного спрямування. Крім того виникає необхідність ознайомлення студентів з новими формами організації роботи на практичних заняттях у вищих навчальних закладах із використанням інноваційних технологій та методів навчання.
Професійна спрямованість має бути головною характерною рисою навчання іноземної мови на факультетах та у ВНЗ немовного профілю, бо вона ґрунтується на врахуванні потреб майбутніх фахівців в  опануванні іноземної мови, які диктуються особливостями спеціальності.
Вивчення та застосування на практиці інноваційних методологічних підходів надають можливість викладачам впроваджувати та удосконалювати нові методи роботи, підвищувати ефективність навчального процесу та рівень знань студентів. Впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість презентації навчального матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови, створює умови для більш тісної співпраці між викладачами і студентами.
Європейський досвід показує, що найбільш ефективним у навчанні іноземних мов є компетентнісний підхід, спрямований на розвиток практичних умінь, формування навичок і набуття досвіду користування повним набором теоретичних знань на практиці. У процесі формування іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця потрібно враховувати специфічні вимоги й умови професійної діяльності, систему виробничих зв’язків, її предметно-технологічний, соціальний і психологічний контексти. Тому викладачам іноземної мови потрібно тісно співпрацювати з профільними кафедрами, узгоджуючи тематику занять і стиль мовної поведінки, який найбільш доцільний у тій чи тій ситуації професійного середовища.
Сучасне викладання іноземних мов у немовних ВНЗ покликане інтегрувати інформаційні технології у процес навчання так, щоб цей інструментарій сприяв реалізації прикладного характеру мови, а саме збагаченню професійного світогляду студентів через пошук, обробку й обмін іншомовною інформацією. Особливістю навчання англійської мови професійного спрямування є  створення компетентнісного підґрунтя змісту навчання, формування іншомовної професійної комунікативної компетентності майбутнього фахівця певної галузі [1].
Найбільш ефективними технологіями формування іншомовної професійної комунікативної компетентності в навчанні англійської мови вважають інтерактивні види діяльності. Цей метод полягає у співпраці студентів один з одним та викладачем, створення сприятливої, невимушеної атмосфери спілкування для засвоєння знань, формування мовленнєвих вмінь у процесі активної пізнавальної діяльності, що мотивує до подальшого оволодіння іноземною мовою в межах конкретного галузевого профілю. Застосування інтерактивних технологій в навчанні англійської мови студентів різних спеціальностей дає змогу забезпечити зв’язок вивчення мови з реальним контекстом її застосування в фаховій діяльності, реалізувати міждисциплінарний і проблемно-орієнтований принцип навчання та розвивати пізнавальну й професійну мотивацію студентів.
На сучасному етапі реалізація інноваційних підходів до викладання іноземної мови професійного спілкування неможлива без проблемного підходу. Головною метою такого підходу є створення проблемних ситуацій. Розвиток творчої, професійної та пізнавальної діяльності студентів буде успішним, якщо викладач залучатиме їх до обґрунтування власної точки зору щодо певної проблеми, яка стає предметом дослідження. Пізнавальна діяльність студентів при цьому включатиме етапи пошуку, аналізу та вирішення, що вимагатиме актуалізації знань і вмінь. Проблемні ситуації можуть бути створені на всіх етапах навчального процесу. Проблемний підхід стимулює таку діяльність студентів, як ведення дискусії та розвиває творче мислення студентів, залучає їх до дослідницької діяльності, формує пізнавальний інтерес і дослідницькі вміння [2].
Нова парадигма іншомовної освіти базується також на максимальному використанні мультимедійних засобів, аудіо та відеоматеріалів із подальшим виконанням завдань та обговоренням на кожному занятті; застосуванні мережі Інтернет для створення мовленнєвого середовища для студентів; залученні сучасних пристроїв для пошуку та оброблення інформації; організації проектної роботи студентів, застосуванні нестандартних і творчих завдань; залученні студентів до культурно-освітніх заходів, що проводяться іноземними мовами в позааудиторний час. Створення штучного іншомовного середовища в процесі навчання іноземним мовам – один з важливих проблемних питань сучасної методики. З ним у першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох основних видів мовленнєвої діяльності: аудіюванню та говорінню.
Оволодіння студентами іншомовним спілкуванням – це досягнення професійної іншомовної комунікативної компетенції, рівень розвитку якої повинен забезпечити можливість ефективного спілкування в професійній сфері життєдіяльності майбутнього фахівця. Складовими змісту навчання іноземної мови, на думку науковців [2-4] мають бути: сфери комунікативної діяльності, теми, ситуації та мовний матеріал, що враховують професійну спрямованість навчання студентів; мовний матеріал (фонетичний, лексичний, граматичний, орфографічний), правила його застосування та навички його використання; комплекс мовленнєвих умінь, які показують рівень практичного володіння іноземною мовою як засобом спілкування, зокрема в міжкультурних ситуаціях; система знань національно-культурних особливостей та реалій країни, мову якої вивчають.
Отже, інноваційні підходи до викладання іноземної мови професійного спілкування допомагають підвищити ефективність занять, інтерес студентів до майбутньої професійної діяльності, розуміння суті професії; розвивати комунікативні навички та вміння, здатність ефективно працювати індивідуально й у команді; формувати аналітичні здібності, відповідальне ставлення до власних вчинків, навички самоконтролю та самооцінки; розвивати творчий пошук у межах професії, усвідомленість потреби й здатності до навчання впродовж усього життя.

Список використаних джерел
1. Вишневський О. Коріння проблем у вивченні іноземних мов [Електронний ресурс] / Омелян Вишневський // Сучасна освіта. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/reform/53026/ (Дата звернення: 20.02.2018). 2. Традиції та інновації в методиці навчання іноземних мов: [навч. посіб. для студ. і вчит.] / [за ред. М.К. Колкової]. – СПб. : КАРО, 2007. – 267 с. 3. Хуторськой А. Ключові освітні компетентності [Електронний ресурс] / А. Хуторськой. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/method/2340/ (Дата звернення: 22.03.2018) 4.Ярмоленко О. М. Сучасні технології у вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / О. М. Ярмоленко. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Yarmolenko.php

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum