КЛАСИФІКАЦІЯ ПАПЕРУ ДЛЯ МИТНИХ ЦІЛЕЙ

Go down

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАПЕРУ ДЛЯ МИТНИХ ЦІЛЕЙ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 4:03 pm

Мороз С. Е.
к.пед.н., викладач-методист
Полтавський кооперативний коледж
м. Полтава. Україна
Калашник О. В.
к.т.н., доцент кафедри підприємництва і права
Михайлова О. С.
к.е.н., доцент кафедри підприємництва і права
Полтавська державна аграрна академія
м. Полтава, Україна

КЛАСИФІКАЦІЯ ПАПЕРУ ДЛЯ МИТНИХ ЦІЛЕЙ

Відповідно до ст. 69 Митного кодексу України «органи доходів і зборів здійснюють контроль правильності класифікації товарів, поданих до митного оформлення, згідно з УКТЗЕД» [1]. Класифікація товарів для митних цілей, зокрема прийняття рішень про класифікацію товарів, здійснюється виключно згідно з положеннями УКТЗЕД [2], яка базується на Гармонізованій системі опису та кодування товарів 2012 року та є товарною номенклатурою Митного тарифу України, затвердженого Законом України від 19.09.2013 № 584-VІІ «Про Митний тариф України», який набув чинності з 1 січня 2014 року [3]. Рішення органів Державної фіскальної служби (ДФС) щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими для підприємств і громадян.
В УКТЗЕД товари систематизовано за розділами, групами, товарними позиціями, товарними підпозиціями, найменування і цифрові коди яких уніфіковано з Гармонізованою системою опису та кодування товарів. Для докладнішої товарної класифікації використовується сьомий, восьмий, дев’ятий та десятий знаки цифрового коду.
Класифікація товарів згідно з УКТЗЕД провадиться з урахуванням визначальних характеристик товару та Основних правил інтерпретації класифікації товарів та пояснень до УКТЗЕД [2].
Пунктами 1, 4, 6 Основних правил інтерпретації УКТЗЕД пе-редбачено, що назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються [2].
Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень, положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.
Органи ДФС класифікують товари, тобто відносять їх до класифікаційних групувань, зазначених в УКТЗЕД. Рішення органів ДФС щодо класифікації товарів для митних цілей є обов’язковими для підприємств і громадян [1].
Проаналізуємо як в УКТ ЗЕД кодується папір офісний для чорно-білого друку та копіювання білий ТМ «ZOOM», формат А4 (210х297 мм).
Група 48 «Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або картону».
Товарна позиція 4802 «Папір та картон некрейдовані ґатунків, що використовуються для письма, друку або інших графічних цілей, та неперфоровані карти і неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратні) аркушах будь-якого розміру, крім паперу товарної позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного відливання» містить такі товарні під позиції (рис. 1).

Рисунок 1 – Фрагмент програми MD Explorer – класифікація товару для митних цілей на рівні товарної позиції 4802
Як бачимо, структура товарної позиції 4802 складається із наступних під позицій:
4802 10 00 00 - папір та картон ручного відливання;
4802 20 00 00 - папiр та картон, що використовуються як основа для свiтлочутливого, теплочутливого або електрочутливого паперу або картону;
4802 40 - папiр, що використовується як основа для шпалер:
- папiр та картон iншi, без вмiсту волокон, одержаних ме-ханiчним або хіміко-механічним способом, або тi, в яких такi волокна становлять не бiльш як 10 мас.% загальної маси волокна.
Для класифікації паперу офісного для чорно-білого друку та копіювання ТМ «ZOOM» обираємо підпозицію:
4802 56 - - з масою 1 м2 40 г або більше, але не більш як 150 г в аркушах з розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а іншої – не більш як 297 мм у розгорнутому вигляді.
Продовжуємо далі аналізувати інформацію, наведену в УКТЗЕД на рівні товарних категорій і обираємо:
4802562000 - - - з розміром однієї сторони 297 мм та розміром іншої 210 мм (формат А4) (рис. 2).

Рисунок 2 – Фрагмент програми MD Explorer – класифікація товару для митних цілей на рівні товарної підкатегорії

Шляхом аналізу інформації у товарній номенклатурі установлено код товару УКТЗЕД – 4802562000. На рис. 3 наведена структура цього коду в УКТЗЕД.

Рисунок 3 – Структура десятизначного коду паперу для офісної техніки  в УКТЗЕД
Розглянемо, як класифіковано папір для митних цілей, за допомогою програмного забезпечення MD-offіce (рис. 4).

исунок 4 – Діалогове вікно програми MD Explorer – класифікація товару для митних цілей

Отже, папір ТМ ZOOM класифікується за УКТЗЕД кодом 4802562000. Слід зауважити, що саме на основі коду товару за УКТЗЕД органи Державної фіскальної служби застосовують заходи митно-тарифного регулювання під час імпорту товару в Україну.
Список використаних інформаційних джерел
1. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495 –VІ (ста-ном на 23 жовтня 2013) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України : офіцій-ний веб-сайт. – Режим доступу : URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 – Назва з екрану. 2. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: URL : www.kmu.gov.ua/dmsu/control/.../lіst?... – Назва з екрану.3. Митний тариф України : Закон України від 19.09.2013 р. № 584-VІІ [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу :  URL : zakon.rada.gov.ua/go/584-18. – Назва з екрану.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum