СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ

Go down

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ

Post by Admin on Wed Mar 14, 2018 1:05 pm

Ю. В. Перебийніс
Полтавський юридичний інститут
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Україна
julia.v.pere@gmail.com

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНИМ МЕДИЧНИМ ЗАКЛАДОМ

На сучасному етапі показники охорони здоров’я в Україні, як-от середньої тривалості життя, захворюваності, інвалідності, смертності, є зовсім невтішними. Головними причинами цього є не тільки забрудне довкілля, нездоровий спосіб життя населення, у т.ч. зловживання алкоголем, ДТП, але й значні недоліки системи охорони здоров’я, у тому числі й те, що до цього часу фактично без змін використовується так звана «комплексна модель Семашка», що належить державі і фінансується нею [3]. При цьому стостерігається недостатня модернізація обладнання і методів лікування та профілактики захворюваності населення, високий рівень корупції. Така система є неефективною й з економічної точки зору.
З метою подолання вказаних негативних явищ у національній системі охорони здоров'я розпочато її реформування, що передбачає й автономізацію медичних закладів – їх перетворення на комунальні некомерційні підприємства. 30 січня 2018 р. набув чинності Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Наразі триває підготовка до створення Національної служби здоров’я України, яка буде укладати договори із закладами охорони здоров'я щодо медичного обслуговування населення.
До закладів охорони здоров'я відносяться юридичні особи державної, комунальної, приватної та змішаної форми власності, основним завданням яких є забезпечення потреб населення у галузі охорони здоров’я. До основних принципів охорони здоров’я відносяться і багатоукладність економіки, багатоканальність її фінансування, заохочення підприємництва і конкуренції, а також розвиток самоврядування медичних закладів та самостійності працівників охорони здоров’я на правовій і договірній основі [2].
Законодавство не встановлює обмежень щодо організаційно-правових форм закладів охорони здоров’я, які здійснють підприємницьку діяльність, надаючи різні профілактичні та лікувальні послуги. Їх основними формами є приватне акціонерне товариство, публічне акціонерне товариство, командитне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, приватне підприємство. Найпоширенішим є товариство з обмеженою відповідальністю.
Процеси управління поділяються на три види: управління технічними, біологічними та соціально-економічними системами [5]. Управління приватним медичним закладом як соціально-економічною системою здійснюється в умовах нестабільності, тому існує необхідність у прогнозуванні змін та управлінні ними.
Стратегічне управління спрямоване на підвищення конкурентоспроможності медичного закладу, особливо приватного, на ринку медичних послуг завдяки використанню інноваційних інструментів і методів управління [3]. До стратегічного управління відносимо визначення місії, цілей та стратегії.
Місією є загальна мета існування юридичної особи, у тому числі й приватного медичного закладу. Вона є точкою відліку при виборі найкращої альтернативи [1].
Система цілей приватного медичного закладу має таку структуру:
1) задоволення потреб споживачів медичних послуг, тобто підвищення показників результативності надання медичної допомоги, що виявляється у зниженні захворюваності;
2) збереження наявних споживачів та розширення їх кола завдяки посиленню репутації приватного медичного закладу;
3) збільшення частини ринку завдяки розширенню кількості споживачів, спектру медичних послуг;
4) зростання прибутків від надання послуг, що є запорукою розвитку [7].
До напрямків діяльності приватного медичного закладу відноситься операційний, фінансовий та маркетинговий, тому виокремлюється стратегічне управління операціями, фінансами та маркетингом і формуються відповідні функціональні стратегії.
Операційна стратегія визначає способи використання виробничих потужностей, тобто матеріально-технічної бази та медичного персоналу.
Фінансова стратегія передбачає визначення ефективних способів залучення та використання фінансових ресурсів, а також управління фінансовими ризиками.
Маркетингова стратегія – це набір методів для просування медичних послуг на ринок [6].
Серед інших виділяємо також стратегію розвитку послуг, стратегію лідера медичного ринку, стратегію диференціації, стратегію визначення найперспективнішого сегмента [7], а також PR-стратегії [4].
Отже, результатом реформування системи охорони здоров’я має стати підвищення якості надання медичних послуг населенню. Ефективність діяльності медичних закладів, у тому числі приватних, грунтується на стратегічному управлінні ними в умовах нестабільності, що передбачає системний аналіз і застосування стратегій, які дозволять приймати дієві управлінські рішення з метою вирішення конкретних проблем.

Списку використаних інформаційних джерел
1. Вороненко Ю. В. Стратегічне управління в охороні здоров’я: теоретичні та практичні аспекти / Ю. В. Вороненко // Науковий журнал МОЗ України. – 2014. - №1. – С. 39-46.
2. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» // [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
3. Лепський В. В. Стратегічне управління сучасними медичними закладами / В. В. Лепський // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки. - 2016. - № 4. -С. 62–67.
4. Перебийніс В. І. Зв’язки з громадськістю (паблік рілейшинз): навчальний посібник: Укладачі В. І. Перебийніс, К. В. Перебийніс. – Полтава: ТОВ РІК, 2005. – 120 С.
5. Перебийніс В. І. Менеджмент і маркетинг: навчальний посібник / Л. М. Бойко, В. В. Писаренко та ін.; За ред. В. І. Перебийноса. – Полтава: ФОП Говоров С.В., 2007. – 337 с.
6. Перебийніс В. І. Операційний менеджмент: навчальний посібник / В. І. Перебийніс, В. В. Писаренко, О. М. Помаз, В. О. Василенко та ін.; За ред. В. І. Перебийноса. – Полтава: ПДАА, 2008. – 664 с.
7. Перебийніс В. І. Перебийніс Ю. В. Стратегічне управління підприємницьким університетом // Якість вищої освіти: сучасні тенденції та перспективи розвитку освітньої діяльності вищого навчального закладу»: матеріали XLІ Міжнародної науково-методичної конференції 18-19 лютого 2016 р. – Полтава: ПУЕТ, 2016. – с. 274-276.

Admin
Admin

Posts : 72
Join date : 2018-03-13

View user profile http://sychasnematerialozn.forumotion.com

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum